Skip to main content

Úplata za vzdělávání 2023/2024

Upraveno: 11. září 2023

Úplata za vzdělávání 2023/2024

- platná od 1. září 2023

 

Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání za pololetí.

HO Individuální 1.300 Kč
individuální poloviční 650 Kč
Individuální - SPD (studium pro dospělé) 5.000 Kč
Kolektivní - PHV 750 Kč
PS Jablůňka 600 Kč
PS Skřivánek 600 Kč
PS Skřivánek - žák platící 1 hudební nástroj (sólový zpěv) 300 Kč
PS Skřivánek - žák platící 2 hudební nástroje a více 0 Kč
PS Mládí 800 Kč
PS Mládí - žák platící 1 hudební nástroj (sólový zpěv) 350 Kč
PS Mládí - žák platící 2 hudební nástroje a více 0 Kč
VO Výtvarná tvorba / Keramika – přípravný ročník + 1. +. 2. + 3.
ročník
900 Kč
Výtvarná tvorba / Keramika – 4. ročník I. stupně až II. stupeň 1.100 Kč
Výtvarná tvorba MŠ Vysoké nad Jizerou 600 Kč
Keramika pro dospělé - 1 vyučovací jednotka (3× 45 min. nezálohově) 300 Kč
TO Taneční - přípravný ročník 600 Kč
Taneční - 1. až 6. ročník I. stupně 800 Kč
Taneční - 7. ročník I. stupně až II. stupeň 1.000 Kč

Způsob úhrady:

Školné hradí zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci:

a) pololetně - I. pololetí do 15. 10. kalendářního roku

II. pololetí do 15.3. kalendářního roku

Pozor! Od září 2019 je placení měsíčních splátek dovoleno pouze v případě, že hradíte v ZUŠ Jablonec nad Jizerou 2 obory a více. Platbu pouze za 1 obor je nyní nutné odeslat najednou - buď do 15. října nebo do 15. března. Děkujeme za pochopení.

b) měsíčně - 1. měsícem úhrady je říjen 2023 (2 platby), posledním měsícem je červen 2024

Možnost platby:

  • v hotovosti – ve výjimečných případech v ředitelně ZUŠ
  • bankovním převodem – měsíčně, pololetně, č.ú. 30015-1263736399/0800 u ČS (pozor, změna bankovního účtu od srpna 2022!!)

Snížení školného:

Školné může být sníženo v případě, že celkový příjem rodiny nepřesahuje 1,25 % životního minima na základě písemné žádosti a dokladu ze sociálního úřadu.

Odečtení školného:

O odečtení školného v následujícím pololetí školního roku může žák, respektive jeho zákonný zástupce, požádat v případě dlouhodobé nemoci (nejméně 3 týdny). Zároveň musí být podána písemná žádost řediteli školy s potvrzením od ošetřujícího lékaře.

O odečtení školného může požádat žák i v případě dlouhodobé nemoci vyučujícího (pokud není vedením školy zajištěna náhrada).

Vrácení školného:

Ukončí-li žák vzdělávání v ZUŠ Jablonec nad Jizerou v průběhu I. nebo II. pololetí školního roku, školné se nevrací, vrací se pouze ve výjimečných případech, zejména zdravotních.

V případě nezaplacení školného v termínu splatnosti má škola pravomoc vyloučit žáka z výuky.