Skip to main content

Zpracování osobních údajů

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou, příspěvková organizace
512 43 Jablonec nad Jizerou, okres Semily
IČO: 710 02 723
Odloučené pracoviště: Základní umělecká škola
Mob.: +420 736 65 29 11, Tel.: +420 481 59 13 38, Web: www.zusjablonecnj.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, vydala Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Směrnici o ochraně a zpracování osobních údajů. K nahlédnutí je na webových stránkách školy a na nástěnce u hlavního vchodu.

Účel zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje:

pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • státní občanství
 • místo narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo trvalého pobytu na území České republiky
 • druh pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu a adresu pro doručování
 • písemností, telefonické spojení,
 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,
 • datum zahájení vzdělávání ve škole,
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole,
 • údaje o znevýhodnění žáka,
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou,
 • údaje o mimořádném nadání žáka,
 • datum ukončení vzdělávání ve škole.

Osobní údaje nad rozsah daný právními předpisy

Osobní a citlivé údaje nad rozsah daný právními předpisy zpracovává škola pouze v případě, že obdrží nezbytný souhlas osoby, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Vědomý (písemný) souhlas se zpracováním osobních údajů dává žák (zákonný zástupce) v případech, kdy jsou údaje nezbytné pro práci školy v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu (např. účast žáka na školních akcích, soutěžích, přehlídkách, festivalech a výstavách, zveřejňování údajů a fotografií žáka v propagačních materiálech školy, na nástěnkách ve škole, výroční zprávě, internetových stránkách školy apod.).

Souhlas se poskytuje na celé období školní docházky a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a archivnictví.

V případě údajů zpracovaných na základě souhlasu, má žák (zákonný zástupce) právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Žák (zákonný zástupce) má právo:

 • požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
 • vznést námitku proti jejich zpracování,
 • uplatnit právo na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je úřad na ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou, příspěvková organizace
Školní 370, 512 43 Jablonec nad Jizerou

Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou
Letná 439, 512 43 Jablonec nad Jizerou

Správce údajů: Jana Bartoničková, DiS.
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mobil: +420 736 652 911
Telefon: +420 481 591 338
Web: www.zusjablonecnj.cz

Pověřenec: Mgr. Zbyněk Neumann
prokurista RS Semily s.r.o.
Agentura práce
Tyršova 457, 513 01 Semily, Czech Republic
Tel.: +420481621020, +420777689489
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.rssemily.cz