Školné

Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání za pololetí.

HO Individuální - I., II. stupeň 1.100 Kč
Individuální - SPD 3.500 Kč
Kolektivní - Skřivánek 500 Kč
Kolektivní - Mládí 700 Kč
Kolektivní - PHV 600 Kč
VO Výtvarný - přípravný ročník + 1. ročník 700 Kč
Výtvarný - 2. ročník + 3. ročník I. stupně 800 Kč
Výtvarný - 4. ročník I. stupně až II. stupeň 900 Kč
Keramika - I., II. stupeň 900 Kč
Keramika - pro dospělé (1 vyučovací jednotka) 250 Kč
TO Taneční - přípravný ročník 500 Kč
Taneční - 1., 2. ročník I. stupně 700 Kč
Taneční - 3. ročník - II. stupeň 900 Kč
LDO LDO - přípravný ročník 500 Kč
LDO - I., II. stupeň 700 Kč

Způsob úhrady:

Školné hradí zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci:

a) pololetně - I. pololetí do 15. 10. kalendářního roku

II. pololetí do 15.3. kalendářního roku

Pozor! Od září 2019 je placení měsíčních splátek dovoleno pouze v případě, že hradíte v ZUŠ Jablonec nad Jizerou 2 obory a více. Platbu pouze za 1 obor je nyní nutné odeslat najednou - buď do 15. října nebo do 15. března. Děkujeme za pochopení.

b) měsíčně - 1. měsícem úhrady je říjen 2022 (2 platby), posledním měsícem je červen 2023

Možnost platby:

  • v hotovosti – ve výjimečných případech v ředitelně ZUŠ
  • bankovním převodem – měsíčně, pololetně, č.ú. 30015-1263736399/0800 u ČS (pozor, změna bankovního účtu od srpna 2022!!)

Snížení školného:

Školné může být sníženo v případě, že celkový příjem rodiny nepřesahuje 1,25 % životního minima na základě písemné žádosti a dokladu ze sociálního úřadu.

Odečtení školného:

O odečtení školného v následujícím pololetí školního roku může žák, respektive jeho zákonný zástupce, požádat v případě dlouhodobé nemoci (nejméně 3 týdny). Zároveň musí být podána písemná žádost řediteli školy s potvrzením od ošetřujícího lékaře.

O odečtení školného může požádat žák i v případě dlouhodobé nemoci vyučujícího (pokud není vedením školy zajištěna náhrada).

Vrácení školného:

Ukončí-li žák vzdělávání v ZUŠ Jablonec nad Jizerou v průběhu I. nebo II. pololetí školního roku, školné se nevrací, vrací se pouze ve výjimečných případech, zejména zdravotních.

V případě nezaplacení školného v termínu splatnosti má škola pravomoc vyloučit žáka z výuky.

Sponzoři ZUŠ